D&C Inpassing waterberging Zandwinning Traandijk te Echten

Het project:

Waterberging

Waterschap Reest en Wieden heeft Roelofs opdracht verstrekt voor de uitvoering van het UAV-GC contract voor de Inpassing van een waterberging in de Zandwinning Traandijk te Echten. Het oppervlak van de zandwinlocatie bedraagt in de eindsituatie circa 45 hectare. Het gebied zal worden ingericht als (nood)waterberging met een bergingsvolume ≥ 350.000 m3 en 1,20 m waterpeilstijging. Het project omvat het uitwerken en het aanleggen van voorzieningen en het aanbrengen van kaden ten behoeve van de inpassing van een waterberging binnen de in bedrijf zijnde Zandwinning.

 

Inlaatwerk

Ten behoeve van het werk wordt een inlaatwerk aangebracht in de kade van de Hoogeveense Vaart. Het inlaatwerk bestaat uit een betonnen bak met RVS stuwklep van 2,5 m breed. Aan de stuwbak worden twee kunststof zinkers DN 1200 mm gekoppeld die de bestaande kwelsloot achter het inlaatwerk kruisen. De zinkers monden uit in een watergang die over een lengte van circa 30 m in een damwandkuip met uitstroombak ontspringt. Tussen de damwanden wordt bodembescherming in het werk aangebracht om het eroderen van de watergang te voorkomen. De bodembescherming bestaat uit een filterdoek met daarop in het werk verlijmde grasstenen. Na de damwandkuip voert het water middels een watergang af op de zandwinplas. In de tijdelijke situatie (eerste 25 jaar) loopt de watergang met een grote bocht om het bestaande zanddepot. In de toekomstige situatie vervalt de watergang en wordt met de damwandkuip rechtstreeks aangesloten op de zandwinplas. Tot eind 2017 kruist een hogedruk gasleiding de watergang. Hiervoor zijn tijdelijk beschermende maatregelen genomen op een lange overlaat in de watergang.

 

Uitlaatwerk

Na afloop van een retentiesituatie wordt het water afgelaten in het landelijke watersysteem. Gekozen is voor een aflaat met behulp van een kantelstuw en een spindelschuif in één duikerconstructie door de kade. De kantelstuw regelt het normaalpeil in de plas. De spindelschuif sluit de afvoer tijdens een retentiesituatie en zorgt voor een knijpende regeling waarmee het water debietgestuurd wordt afgelaten naar de kwelsloot parallel aan de Hoogeveense Vaart.

 

Bijzonderheden:

Het project is om twee redenen bijzonder te noemen. Aller eerst is er de noodzaak dat de bedrijfsvoering op de zandwinning (VOF Echten) ongestoord doorgang moet kunnen vinden. Hiervoor zijn onder ander aanpassingen gedaan aan de aanzuiglocatie van het proceswater voor de klasseerinstallatie. Daarnaast zijn aanpassingen doorgevoerd in de terreinafwatering van de zandwinning.

 

Het project is ten tweede bijzonder met betrekking tot de uitgevoerde berekeningen voor de aan- en afvoer van water. Door Roelofs zijn diverse hydraulische berekeningen uitgevoerd waarmee aangetoond wordt dat voldoende water ingelaten kan worden in 24 uur en uitgelaten in 14 dagen. De moeilijkheid in de berekening van de inlaat van water zat in de complexiteit van het inlaatwerk, welke is samengesteld uit een klepstuw, dubbele zinker, uitstroom tussen damwanden een watergang met lange overlaat. De berekening van het aflaatwerk is complex vanwege de samenhang van het totale benedenstroomse watersysteem. Het landelijke watersysteem is daarvoor ingemeten / geïnventariseerd en gemodelleerd in een hydraulisch stroommodel in SOBEK.

 

Project in cijfers:

Het project bevat de inrichting van een waterberging van 350.000 m3 in een in bedrijf zijnde zandwinlocatie langs de Hoogeveense Vaart. Hiervoor worden een in- en uitlaatvoorziening aangebracht en diverse kaden opgeworpen. De oplevering van het werk staat gepland voor 1 oktober 2015.

 

  


« Terug naar het overzicht