Inpassing waterberging Echten gereed

De inpassing van de waterberging bij zandwinning Traandijk te Echten is gereed. Er zijn voorzieningen getroffen waardoor de zandwinlocatie nu binnen 24 uur 350.000 m3 water vanuit de Hoogeveense Vaart binnen kan laten. Hiermee is Nederland weer een stukje veiliger geworden!

Meer waarde aan ruimte
De zandwinning Traandijk te Echten ligt langs de Hoogeveense Vaart. In opdracht van Waterschap Reest en Wieden is het gebied van 45 hectare door Roelofs ingericht als waterberging met een bergingsvolume van 350.000 m3 en 1,20 meter waterpeilstijging. De locatie heeft met de zandwinning en het retentiegebied nu dus een dubbele functie.
Verder omvatte het project het uitwerken en aanleggen van voorzieningen en het aanbrengen van kaden ten behoeve van de inpassing van een waterberging binnen de zandwinning.

Bijzonderheden
Tijdens de werkzaamheden en tijdens de inzet van de retentie moesten de werkzaamheden op de zandwinning ongestoord door kunnen gaan. Hiervoor zijn onder andere aanpassingen gedaan aan de aanzuiglocatie van het proceswater en er zijn aanpassingen doorgevoerd in de terreinafwatering van de zandwinning.

Daarnaast moest er voldoende water ingelaten kunnen worden binnen 24 uur en uitgelaten in 14 dagen. Hierdoor wordt Nederland, bij hevige regenval, weer een stukje veiliger. Om dit aan te tonen heeft Roelofs vanuit kenniscluster Water, Riolering en Ecologie verschillende hydraulische berekeningen uitgevoerd. De moeilijkheid in de berekening van de inlaat van water zat in de complexiteit van het inlaatwerk, welke is samengesteld uit een klepstuw, dubbele zinker, uitstroomgoot tussen damwanden een watergang met lange overlaat. De berekening van het aflaatwerk is complex vanwege de samenhang van het totale benedenstroomse watersysteem. Het landelijke watersysteem is daarvoor ingemeten, geïnventariseerd en gemodelleerd in een hydraulisch stroommodel in SOBEK.

Afwerking
Momenteel wordt het naastliggende fietspad van de gemeente De Wolden afgewerkt en vinden de laatste werkzaamheden plaats. Volgend voorjaar zullen de eerste testen gaan plaatsvinden. Meer weten over dit project? Bekijk dan de projectpagina ‘D&C inpassing waterberging zandwinning Echten’.


« Terug naar het overzicht